Obchodní podmínky

Prodávající : Magda Šimečková
se sídlem Lidická kolonie 776/18, 586 01 Jihlava,
identifikační číslo: 01382632
zapsána na úřadě příslušném podle § 71 odst.2 živnostenského zákona : Magistrát města Jihlavy
pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese www.marimasi.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.marimasi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.Jelikož se zboží prodává současně i na jiných internetových portálech,vymezuje si prodejce možnost zrušení objednávky z důvodu již nedostupného zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně jeho ceny. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

– uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Jelikož prodejce platby přijímá a eviduje pouze převodem z účtu na účet, nepodléhá tedy evidenci EET. Ke každému převodu peněz z účtu na účet následně vystavuje platný daňový doklad – fakturu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího marimasi@marimasi.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy převodem na bankovní účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Zboží je odesláno většinou do 3 pracovních dnů od přijaté platby nebo objednávky na dobírku.Doručení zboží se realizuje prostřednictvím prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna,DPD a Česká pošta.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Záruční doba

7.1. Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je záruka 24 měsíců.

Záruční doba začína plynout od data uvedeného na dokladu. Záruka ve smyslu zákona se vztahuje na výrobní vady zboží, na vady vzniklé běžným potřebováním se záruka nevztahuje.Záruka se nevztahuje: na opotřebení zboží, změny vzhledu  způsobené používáním zboží nebo poškození způsobené zanedbáním řádné údržby, resp. nedodržením zásad pro účelové používání zboží.

8. Reklamace a záruka vrácení peněz

 
8.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující zjistí bezprostředně po nákupu, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má ho možnost v této lhůtě bez udání důvodu vrátit a bude mu bezodkladně vrácena kupní cena. Při vrácení zboží je nutné splnit následující podmínky:
– informovat prodejce o záměru odstoupení od smlouvy
– zboží musí být nepoužité, zabalené v nepoškozeném originálním obalu s původním příslušenstvím
– zboží je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení (převzetí)
– zboží nemůže být zasláno na dobírku, dobírka nebude převzatá!

8.2. Uplynutím 24 měsíční záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.
Záruční doba sa prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě. Uvedená lhůta je max. 30 dní.

8.3. Reklamace musí být uplatněná bezodkladně, ihned po zjištění chyby. Případná reklamace nebude uznána,pokud bude výrobek s vadou dále používaný a z odstranitelné chyby se stane chyba neodstranitelná.
Prodávající si vyhrazuje právo posoudit v zákonem stanovené lhůtě oprávněnost reklamace.
Při uplatnění záručního práva se bude podle rozsahu chyby postupovat následovně: bezplatná záruční oprava, výměna zboží, odstoupení od smlouvy.

PŘI VYBÍRÁNÍ ZBOŽÍ DOBŘE UVAŽTE, JAKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBEK NEBUDE VYHOVOVAT VAŠIM POZDĚJŠÍM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K REKLAMACI!

8.4. Vrácené zboží zasílá kupující na adresu sídla provozovny :

 Magda Šimečková, Lidická kolonie 776/18 , 586 01 Jihlava

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Prodávající zaručuje zachovávání důvěrnosti údajů kupujícího, které jsou potřebné pro vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající bude zacházet s daty kupujícího podle zákona o “Ochraně osobních údajů”. Kupující souhlasí se zadáním svých údajů do systému prodejce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních a dodacích podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. přepravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

V Jihlavě dne 16.6.2019

×

Košík